**********

گفتي که چگونه بي تو سر مي کردم ؟!

اي کــــاش تو را ، تو را خــبر مي کردم :

انــــدوه تو آن چـنان مرا ســــــوهان زد ،

کَــــز روزنِ ســــوزني گُـــــذر مي کردم !

/ 0 نظر / 3 بازدید