چه خوش است... چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد چه نکوتر آنکهمرغی ز قفس پریده باشد پر وبال ما شکستندودر قفس نگوشودند چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد من از آن یکی گزیدم که به جز یکی ندیدم که میان جمله خوبان به صفت گزیده باشد عجب از حبیبم آیده، که ملول می نماید نکند که از رقیبان سخنی شنیده باشد اگر از کسی رسیده است بدی به ما بماند به کسی مبادا که از ما بدی رسیده باشد (صادق سرمدی)

/ 0 نظر / 2 بازدید