قبری که راه می رفت

مضرب بن آدم از علی ( ع) سوال کرد :

1. کدام مرد و زنی است که بدون پدر و مادر آفریده شده اند؟

 

2. کدام مردی است که بدون پدر آفریده شده است؟

3. کدام قبری است که راه می رفت؟

4. کدام است که خورد و نیاشامید؟

5. کدام زمینی بود که یک بار بر آن آفتاب تابید؟

6. کدام دو دوستی هستند که هرگز با هم دشمن نشوند؟

علی ( ع) در جواب فرمود:

یک: آدم و حوا

دو: عیسی(ع)

سه : حضرت یونس در شکم ماهی

چهار: عصای موسی

پنج: رود نیل

شش: جسم و جان

**********

راز شاخه درخت

از علی (ع) پرسیدند : چیست که در حیاتش می آشامد و در مردنش می خورد؟

علی (ع) فرمود: عصای حضرت موسی است که هنگامی شاخه ای درخت بود می آشامید و موقعی که عصای موسی شد. ریسمان ها و طنابهای افسونگران را خورد.

**********

نصف 17 شتر

3 نفر 17 داشتند اولی نصف 17 مال او بود

دومی یک سوم

سومی یک نهم شتر ها مال او بود.

قصد داشتند شتر ها را تقسیم کنند. ولی چون 17 نه نصف داشت و نه ثلث و نه تسع. لذا بین ایشان نزاع درگرفت و برای داوری نزد امیر مومنان علی(ع) رفتند

امام یک شتر بر ان ان شتران انان افزود و به این ترتیب شترها را بین انان تقسیم کرد:

به اولی فرمود: نصف هفده شتر هشت و نیم می شود ولی به تو نه شتر می دهم

و به ان کس که یک سوم شتر ها از ان او بود فرمود یک سوم هفده از 6 کمتر است اما تو 6 شتر بردار و به ان که یک نهم شتران برای او بود فرمود که یک نهم 17 از 2 کمتر است ولی تو دو تا بردار.

9+2+6=17

**********

 

/ 0 نظر / 3 بازدید