قوی زیبا

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد

فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی

 رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

در ان گوشه چندان غزل خواند ان شب

که خود در میان غزل ها بمیرد

گروهی برانند کاین مرغ زیبا

کجا عاشقی کرد انجا بمیرد

چو روزی ز اغوش دریا بر امد

شبی هم در اغوش دریا بمیرد

تو دریای من بودی اغوش وا کن

که می خواهد این غوی زیبا بمیرد

/ 0 نظر / 6 بازدید