عشق لیلی در دل درخت انار جوشید ـ درخت سبز شدو گل داد ... سرخ سرخ ـ گل ها انار شد داغ داغ ...دانه ها عشق می ورزیدند در دل کوچک انار جای نمی گرفتند ـ انار ترک برداشت ... دانه ها ترکیدند ـ خون انار روی دست لیلی چکید ـ لیلی انار را از شاخه چید ... مجنون به لیلیش رسید راز رسیدن همین بود ـ کافی است فقط اناره دلت ترک بخورد ...jt6wki.jpg

/ 0 نظر / 2 بازدید