طفلی گیتار ِ شکسته

...
دیگه هیچ سازی بلد نیست
دیگه این حنجره بی اون ...
هیج ترانه ای رو بر نیست
آخه باز غم ِ نبودت ...
داده دست به دست ِ گیتار
شده مضراب ِشکستن ...
عکس تو تُو قاب ِ دیوار
من و گیتار ِ شکسته ...
تُوی حسرت ِیه فریاد
با نفس های بریده ...
هق هق ِ شکسته در بادdokhtar.jpg
آخرین خاطره 

/ 0 نظر / 8 بازدید